Jaké máme požadavky na zvukovou izolaci vnitřních dělících konstrukcí?

Při řešení zvukově – izolačních vlastností stavebních konstrukcí a prvků dochází nejčastěji ke třem projevům šíření zvuku:

  • zvuk, který se šíří vzduchem – zvuková energie ze zdroje ve vysílací místnosti se šíří vzduchem, dopadá na konstrukci a konstrukcí je vyzářena do přijímací místnosti (proto je název veličiny “ vzduchová neprůzvučnost “ )
  • zvuk, který vzniká nárazem – zvuková energie vzniká v důsledku mechanického nárazu na stavební konstrukci, obvykle stropní konstrukci a podlahu (proto “ kročejová neprůzvučnost “ )
  • zvuk tzv. strukturální – který se šíří stavební konstrukcí, přičemž zdroj zvuku nemusí být v blízkosti

Důležité : S ​​rostoucí objemovou hmotností při stejné tloušťce konstrukce stoupá zvukově – izolační schopnost při materiálech méně pórovitých a hutných. Vzduchová neprůzvučnost podle tzv. Bergerova hmotnostního zákona je přímo úměrná plošné hmotnosti dělící konstrukce.

Určující veličiny na hodnocení zvukově izolačních vlastností definují následující veličiny, které jsou uvedeny ve všech normách:

1. vzduchová neprůzvučnost – laboratorní R ( dB ) (Sound reduction index), udávaná v 1/3 nebo 1/1 oktávových frekvenčních pásmech od 100 Hz do 3150 Hz (tzv. zvukově – izolační oblast)

2. stavební vzduchová neprůzvučnost – R ‚ ( dB ) (Apparent sound reduction index), udávaná v 1/3 nebo 1/1 oktávových frekvenčních pásmech od 100 Hz do 3150 Hz (tzv. zvukově – izolační oblast)

3. index neprůzvučnosti – Rw ( dB ) ( Weighted sound reduction index) je udávána jednočíselnou hodnotou, která se odečítá při kmitočtu 500 Hz z posunuté směrné křivky podle platných norem ČSN EN ISO

4. index stavební neprůzvučnosti – R’w ( dB ) ( Weighted apparent sound reduction index) je udávána jednočíselnou hodnotou, která se odečítá při kmitočtu 500 Hz z posunuté směrné křivky

5. index standardizované zvukové izolace pro členitý půdorys nebo obvodový plášť s balkony a lodžiemi – DnTw (dB) (Weighted Standardized level difference)

6. index normalizované hladiny kročejového hluku – Ln , w ( dB ) (Weighted Normalized impact sound pressure level)

 

Jak je v předešlých bodech uvedeno, hlavním kritériem zvukové izolace dělících konstrukcí je v grafickém vyjádření stupeň laboratorní R ( dB ) a stavební vzduchové neprůzvučnosti R ‚ ( dB ) , laboratorní Rw ( dB ) a stavební index neprůzvučnosti R’w ( dB ) .

Naměřená hodnota stavebního indexu neprůzvučnosti se porovnává s minimálními požadavky, které jsou uvedeny v normě. Jak název říká, jsou to naměřené hodnoty na stavbě, tedy zohledňují i negativní vliv bočních cest šíření zvuku. Posouzení podle této normy platí i pro laboratorní neprůzvučnost, ale nejdříve musí být index korigovaný korekcí na boční cesty šíření zvuku.

Stropní konstrukce se hodnotí na vzduchovou, ale zejména na kročejovou neprůzvučnost, kterou charakterizuje normalizovaná hladina kročejového hluku Ln ( dB ) a index normalizované hladiny kročejového hluku Ln, w ( dB ). Stropní konstrukce většinou vyhovují na vzduchovou neprůzvučnost, což vyplývá ze skutečnosti, že vzduchová neprůzvučnost závisí zejména na plošné hmotnosti ( kg/m2 ).